Ds Charles Murray (1833-1904; MFR b5) was die vyfde kind van ds en mev Andrew Murray, en sy vader se opvolger te Graaff-Reinet.

Sy opleiding het hy ontvang by die Goewerment Skool te Graaff-Reinet, die South African College en Utrecht, Holland. Hy was predikant te Clanwilliam (1858) wat ook Namakwaland ingesluit het, en is in 1864 aangestel as Inspekteur van die Sendingwerksaamhede van die Kerk wat ook ingesluit het die Oranje Vrystaat, die Transvaalse Republie so ver as die Zoutpansberge. In 1866 het hy sy vader opgevolg as predikant te Graaff Reinet waar hy in 1904 oorlede is.

Charles was ’n goeie prediker, maar sy uitstaande karaktertrek was sy liefde vir jongmense en kinders en kon altyd daarin slaag om hulle met sy optrede te boei. Dit het daartoe gelei dat hy die “Kinderharp” (1862) opgestel en herhaalde male verbeter en vergroot het (1882), wat vir baie jare in die Sondagskole gebruik is, en later vervang is deur die meer volledige “Halleluja” (1903).

In die voorwoord van hierdie gesangbundels sê hy: “Zij geniete andermaal de hartliijke ontvangst, waaraan zij gewoon is, en ga voort met de dierbare kleinen van ons geliefde Zuid-Afrika voor te bereiden voor het bed, dat gezongene wordt ‘ter ere van het Lam, dat waardig is te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.’ – met de bede dat Hij, die de Psalmen gebruikte tot opbouw van het geestelijk leven van zijn volk, ook deze verzameling daartoe genadiglijk zegene moge, bieden wij haar aan die Kerk en de Jeugd van Zuid-Afrikan aan.”

Die werk onder die jeug het dan ook by hom prioriteit geniet en het ds Murray vreugde gevind in die groot Sondagskool van meer as 600 kinders, wat hulle eie sendeling in Midde-Afrika onderhou het.

Die pragtige kerkgebou te Graaff Reinet is deur hom laat oprig en was hy grotendeels verantwoordelik vir die beplanning daarvan.

Ds Charles Murray is in 1904 oorlede.

(Opgestel deur M M van Wijk, kleindogter)